VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Bendruomenė
15256
page-template-default,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bendruomenė

Darbuotojai

Vadovas

Mokyklos direktorė

Nomeda Kasperavičienė

Tel./fax. 52443529

Administracijos darbuotojai

Giedrė Krisikaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Pūtienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rimutė-Marytė Zaleckaitė, meno vadovė

Vida Lesickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Saulius Striuogaitis, raštinės vadovas

Jurgita Šakočiuvienė, bibliotekos vedėja

Valdymo struktūra

Mokytojai

Nijolė Bružienė

Pradinių klasių mokytoja

265  kabinetas

Jūratė Meževičienė

Pradinių klasių mokytoja

303  kabinetas

Kamilė Levickaitė

Pradinių klasių mokytoja

262  kabinetas

Ilona Baltušnikienė

Pradinių klasių mokytoja

264  kabinetas

Nijolė Dumskienė

Pradinių klasių mokytoja

124  kabinetas

Jolanta Mizerienė

Pradinių klasių mokytoja

301 kabinetas

Monika Vadlugienė

Pradinių klasių mokytoja

302  kabinetas

Eglė Jakubkienė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja

337 kabinetas

Ligita Matukaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

275 kabinetas

Jurgita Šakočiuvienė

Lietuvių kalbos mokytoja

288 kabinetas

Sandra Zikaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

275, 276, 278

Akvilė Zinkevičiūtė

Lietuvių kalbos mokytoja

268

Aurelija Vainoriūtė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja/istorijos mokytoja

330/319A  kabinetai

Benediktas Mažeika

Rusų kalbos mokytojas

Žana Šunina

Anglų kalbos mokytoja

290 kabinetas

Ala Jermošina

Anglų kalbos mokytoja

276 kabinetas

Viktorija Macinkevič

Pradinių klasių mokytoja

331/319  kabinetai

Norūna Grybienė

Pradinių klasių mokytoja

107  kabinetas

Martynas Matusevičius

Technologijų mokytojas

126  kabinetas

Justas Alekna

Matematikos mokytojas

338 kabinetas 

Vilma Bartulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

123  kabinetas

Audronė Petrauskaitė

Istorijos mokytoja

328 kabinetas

Renata Ivanova

Pradinio ugdymo mokytoja

263  kabinetas

Andžej Lukaševič

Tikybos mokytojas

258 kabinetas

Ineta Paskačienė

Pradinio ugdymo mokytoja

304  kabinetas

Rasa Grigaliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

290 kabinetas

Rimas Danius

Kūno kultūros mokytojas

Jurgita Mockevičiūtė               

Matematikos mokytoja

122 kabinetas

Rasa Rudzevičienė

Chemijos mokytoja

336 kabinetas

Stanislovas Vičas

Fizikos mokytojas

287/336 kabinetai

Elžbieta Bylinska

Pradinio ugdymo mokytoja

305  kabinetas

Aušra Jokubauskienė

Dailės/technologijų mokytoja

278  kabinetas

Lina Degutytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

104/105  kabinetai

Virginija Razmienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

106/103  kabinetai

Arūnas Jankauskas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas/etikos mokytojas

104/105/320A  kabinetai

Olesia Šapokienė

Anglų kalbos mokytoja

Jurgita Bartaševičienė

Biologijos mokytoja

336 kabinetas

Loriana Jegorova

Pradinio ugdymo mokytoja

329/320 kabinetai

Rūta Vyšniauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Skaistė Zakrienė

Gamtos ir žmogaus/geografijos mokytoja

287/336 kabinetai

Rasa Kašėtienė

Šokio mokytoja

335 kabinetas

Lina Krikštaponienė

Etikos mokytoja

Nijolė Misiukonienė

Technologijų mokytoja

125 kabinetas

Henrika Sinkevičienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Katažina Vilkauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Eglė Bernatavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

268 kabinetas

Živilė Arnašienė

Anglų kalbos mokytoja

261 kabinetas

Saulius Striuogaitis

Istorijos mokytojas

261 kabinetas

Danguolė Milkintienė

IT mokytoja

274 kabinetas

Inga Senkevič

Prancūzų kalbos mokytoja 

Klasių vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinis pedagogas – Rolandas Novikevičius

Socialinė pedagogė metodininkė – Giedrė Krisikaitienė

326 kab., el.p.: rolandas.novikevicius@sausio13.vilnius.lm.lt

119 kab., el.p.:  giedre.krisikaitiene@sausio13.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos

Rolando Novikevičiaus

Pirmadienis       8.00 – 13.00
Antradienis      12.00 – 16.00
Trečiadienis      8.00 – 13.00
Ketvirtadienis   8.00 – 12.00

Giedrės Krisikaitienės

Pirmadienis      15.00-17.00
Antradienis        9.00-12.00
Trečiadienis      09.00-12.00
Ketvirtadienis   15.00-16.00
Penktadienis      –

Skaityti daugiau

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas:

• vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
• vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
• padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius bei psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises bei pareigas;
• informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę bei pedagoginę pagalbą;
• teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
• tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
• kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
• atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• kartu su pedagogais bei mokyklos psichologu rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Psichologė Lina Krikštaponienė

Psichologė Gintarė Zalanskaitė

325 kab., el.p.: lina.krikstaponiene@sausio13.vilnius.lm.lt

272 kab., el.p.: gintare.zalanskaite@sausio13.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos

Linos Krikštaponienės

Pirmadienis 7.15-10.30; 12.30-15.00
Antradienis 8.45-10.15;12.30-15.00
Trečiadienis 9.45-10.45; 12.30-13.15; 14.00-15.00
Ketvirtadienis7.15-11.00; 12.30-15.00
Penktadienis 12.45-14.30
 
Priėmimo valandos

Gintarės Zalanskaitės

Pirmadieniais 7.30-16.00

Antradieniais 7.30-14.30

Trečiadieniais 7.30-12.00

Penktadieniais 7.30-14.30

Skaityti daugiau
Mokykloje dirbantis psichologas:

• įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
• bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
• dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
• atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
• mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Psichologinio konsultavimo aspektai

Spec.pedagogė – Eglė Jakubkienė

Spec.pedagogė – Julija Baladžanian-Čemakina

Logopedė – Loriana Jegorova

323 kab., el.p.: egle.jakubkiene@sausio13.vilnius.lm.lt

323,324 kab. el.p.: julija.baladzanian-cemakina@sausio13.vilnius.lm.lt

107 kab. el.p.: loriana.jegorova@sausio13.vilnius.lm.lt

Konsultacinės valandos

Eglės Jakubkienės 

Pirmadienis 15:00 – 16:00

Ketvirtadienis 15:00 – 16:00

Julijos Baladžanian – Čemakinos

Antradienis –  12:00-12:45 
Ketvirtadienis – 10:45-11:30 ; 12:45-14:00
 

Lorianos Jegorovos

Antradienis    08.00 – 9.50

Ketvirtadienis 08.00 – 9.50

Skaityti daugiau

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Veiklos kryptys:

• Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
• Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šaltinio, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
• Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

Mokyklos specialusis pedagogas:

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
• dalyvauja mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
• šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Sveikatos priežiūros specialistė 

Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros specialistas vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika:

• organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;
• ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
• teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
• teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas mokykloje-komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
• kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus;
• teikia pirminę pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
• prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą;
• tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiaga sveikatos klausimais;
• Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto funkcijomis.

Mokytojo padėjėjai

Diana Bučienė

Sigutė Pocienė

Lina Vaitkevičienė

Arūnas Jankauskas

Miglė Bražinskaitė

Jolanta Dirmienė

Gertrūda Kežun

Regina Karužienė 

Jurgita Vaičiulienė

Ingrida Leikienė

Inga Senkevič

Eglė Genytė

Savivaldos

Mokyklos taryba

Sausio 13 – osios progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mindaugas Gečas – progimnazijos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas;

Nijolė Bružienė – progimnazijos tarybos sekretorė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Nariai:

Rima Varnienė – tėvų atstovė;

Jurgita Šakočiuvienė – tėvų atstovė;

Aistė Tautvydienė – bendruomenės atstovas;

Vytas Saulevičius – bendruomenės atstovas;

Aurelija Vainoriūtė – specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja;

Justas Alekna – matematikos mokytojas-metodininkas;

Patricija Zaveckaitė – mokinių tarybos atstovė, 8a klasės mokinė;

Kajus Bao Ho Hoang – mokinių tarybos atstovas, 8b klasės mokinys;

Viktorija Saulėnaitė – mokinių tarybos atstovas, 6a klasės mokinys;

Sausio 13-osios progimnazijos nuostatai

Mokinių taryba

Darbo taryba

Darbo tarybos funkcijos:

  • Tarpininkavimas tarp darbdavio ir darbuotojų dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • Darbuotojų interesų ir teisių atstovavimas, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus;
  • Visuotinių darbdavio ar darbuotojų susirinkimų sušaukimas.

Nariai:

  • Justas Alekna – darbo tarybos pirmininkas, matematikos mokytojas metodininkas;
  • Benediktas Mažeika – sekretorius, rusų kalbos vyresnysis mokytojas;
  • Jurgita Šakočiuvienė – pirmininko pavaduotoja, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas