VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Bendruomenė
15256
page-template-default,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,cookies-not-set
 

Bendruomenė

Darbuotojai

Vadovas

Mokyklos direktorė

Birutė Rudzinskienė

Šiuolaikinė mokykla – augančios kartos mąstymo, žingeidumo, pilietiškumo, tolerancijos ir šiltų žmogiškų santykių visuma.

Tel./fax. 52443529

Administracijos darbuotojai

Romutė Šainer, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Krisikaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Pūtienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rimutė-Marytė Zaleckaitė, meno vadovė

Vida Lesickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Saulius Striuogaitis, raštinės vadovas

Jurgita Šakočiuvienė, bibliotekos vedėja

Valdymo struktūra

Mokytojai

Nijolė Bružienė

Pradinių klasių mokytoja

265  kabinetas

Jūratė Meževičienė

Pradinių klasių mokytoja

303  kabinetas

Jūratė Stakelskienė

Pradinių klasių mokytoja

262  kabinetas

Ilona Baltušnikienė

Pradinių klasių mokytoja

264  kabinetas

Nijolė Dumskienė

Pradinių klasių mokytoja

124  kabinetas

Jolanta Mizerienė

Pradinių klasių mokytoja

301 kabinetas

Virginija Blažienė

Pradinių klasių mokytoja/muzikos mokytoja

302  kabinetas

Eglė Jakubkienė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja

337 kabinetai

Ligita Matukaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Imelda Vedrickaitė-Frukacz

Lietuvių kalbos mokytoja

Jurgita Šakočiuvienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Akvilė Zinkevičiūtė

Lietuvių kalbos mokytoja

 

Aurelija Vainoriūtė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja/istorijos mokytoja

330/319A  kabinetai

Benediktas Mažeika

Rusų kalbos mokytojas

Žana Šunina

Anglų kalbos mokytoja

Ala Jermošina

Anglų kalbos mokytoja

Viktorija Macinkevič

Pradinių klasių mokytoja

331/319  kabinetai

Norūna Grybienė

Pradinių klasių mokytoja

107  kabinetas

Martynas Matusevičius

Technologijų mokytojas

126  kabinetas

Justas Alekna

Matematikos mokytojas

Vilma Bartulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

123  kabinetas

Audronė Petrauskaitė

Istorijos mokytoja

Renata Ivanova

Pradinio ugdymo mokytoja

263  kabinetas

Andžej Lukaševič

Tikybos mokytojas

Ineta Paskačienė

Pradinio ugdymo mokytoja

304  kabinetas

Rasa Grigaliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

Rimas Danius

Kūno kultūros mokytojas

Jurgita Mockevičiūtė               

matematikos mokytoja

Rasa Rudzevičienė

Chemijos mokytoja

Stanislovas Vičas

Fizikos mokytojas

Elžbieta Bylinska

Pradinio ugdymo mokytoja

305  kabinetas

Aušra Jokubauskienė

Dailės/technologijų mokytoja

278  kabinetas

Lina Degutytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

104/105  kabinetai

Virginija Razmienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

106/103  kabinetai

Arūnas Jankauskas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas/etikos mokytojas

104/105/320A  kabinetai

Olesia Šapokienė

Anglų kalbos mokytoja

Jurgita Bartaševičienė

Biologijos mokytoja

Loriana Jegorova

Pradinio ugdymo mokytoja

329/320 kabinetai

Rūta Vyšniauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Violeta Blažytė

Geografijos mokytoja

Skaistė Zakrienė

Gamtos ir žmogaus/geografijos mokytoja

Rasa Kašėtienė

Šokio mokytoja

Lina Krikštaponienė

Etikos mokytoja

Benedikta Dominyka Tenešienė

Muzikos mokytoja

Nijolė Misiukonienė

Technologijų mokytoja

Henrika Sinkevičienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Katažina Vilkauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Eglė Bernatavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

268 kabinetas

Živilė Arnašienė

Anglų kalbos mokytoja

261 kabinetas

Saulius Striuogaitis

Istorijos mokytojas

261 kabinetas

Lina Zajančkauskienė

IT mokytoja

274 kabinetas

Klasių vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinis pedagogas – Rolandas Novikevičius

Socialinė pedagogė metodininkė – Giedrė Krisikaitienė

326 kab., el.p.: rolandas.novikevicius@sausio13.vilnius.lm.lt

119 kab., el.p.:  giedre.krisikaitiene@sausio13.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos

Rolando Novikevičiaus

Pirmadienis       12.00 – 17.30
Antradienis        12.00 – 17.00
Trečiadienis       12.00 – 18.30
Ketvirtadienis   12.00 – 18.30
Penktadienis     12.00 – 17.00

Giedrės Krisikaitienės

Pirmadienis      15.00-17.00
Antradienis        9.00-12.00
Trečiadienis      09.00-12.00
Ketvirtadienis   15.00-16.00
Penktadienis      –

Skaityti daugiau

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas:

• vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
• vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
• padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius bei psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises bei pareigas;
• informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę bei pedagoginę pagalbą;
• teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
• tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
• kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
• atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• kartu su pedagogais bei mokyklos psichologu rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Psichologė Lina Krikštaponienė

Psichologė Gintarė Zalanskaitė

325 kab., el.p.: lina.krikstaponiene@sausio13.vilnius.lm.lt

108 kab., el.p.: gintare.zalanskaite@sausio13.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos

Linos Krikštaponienės

Pirmadienis          7:15 – 8:00; 12:00 – 15:30

Antradienis        7:15 – 8:00; 12.00-15:30

Trečiadienis    7:15 – 8:00; 12.00-15:15

Ketvirtadienis 7:15 – 8:00; 12.00-15:15

Penktadienis    7:15-8:00; 9:45 – 10:45; 12:45 – 13:15; 14:00 – 15:15

Priėmimo valandos

Gintarės Zalanskaitės

Pirmadienis          –

Antradienis        9.00 – 15.00

Trečiadienis      9.00 – 15.30

Ketvirtadienis  9.00 – 15.00

Penktadienis    –

Skaityti daugiau
Mokykloje dirbantis psichologas:

• įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
• bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
• dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
• atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
• mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Psichologinio konsultavimo aspektai

Spec.pedagogė – Eglė Jakubkienė

Logopedė – Inga Tamulaitienė

Logopedė – Loriana Jegorova

323 kab., el.p.: egle.jakubkiene@sausio13.vilnius.lm.lt

324 kab., el.p.: inga.tamulaitiene@sausio13.vilnius.Im.lt

107 kab. el.p.: loriana.jegorova@sausio13.vilnius.lm.lt

Konsultacinės valandos

Eglės Jakubkienės 

Antradienis  14:00 – 15:00

Ketvirtadienis 16:00 – 17:00

Ingos Tamulaitienės

Antradienis  7:45 – 8:45

Trečiadienis 12:00- 12:45

Ketvirtadienis 13:30 – 14:30

Penktadienis 7:45- 8:45

Lorianos Jegorovos

Pirmadienis –

Antradienis    08.00 – 9.50

Trečiadienis –

Ketvirtadienis 08.00 – 9.50

Penktadienis –

Skaityti daugiau

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Veiklos kryptys:

• Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
• Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šaltinio, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
• Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

Mokyklos specialusis pedagogas:

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
• dalyvauja mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
• šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Sveikatos priežiūros specialistė 

 

 

Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros specialistas vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika:

• organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;
• ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
• teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
• teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas mokykloje-komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
• kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus;
• teikia pirminę pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
• prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą;
• tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiaga sveikatos klausimais;
• Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto funkcijomis.

Mokytojo padėjėjai

Diana Bučienė

330  kabinetas

Sigutė Pocienė

337  kabinetas

Lina Vaitkevičienė

331 kabinetas

Arūnas Jankauskas

320A kabinetas

Miglė Bražinskaitė

329 kabinetas

Jolanta Dirmienė

329 kabinetas

Gertrūda Kežun

331 kabinetas

Regina Karužienė 

320 kabinetas

Ingrida Leikienė

Bendrojo ugdymo klasės

Inga Senkevič

Bendrojo ugdymo klasės

Ema Gudliauskaitė

Bendrojo ugdymo klasės

 

Rolandas Novikevičius

319A kabinetas

 

Savivaldos

Mokyklos taryba

Sausio 13 – osios progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mindaugas Gečas – progimnazijos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas;

Nijolė Bružienė – progimnazijos tarybos sekretorė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Nariai:

Rima Varnienė – tėvų atstovė;

Jurgita Šakočiuvienė – tėvų atstovė;

 – bendruomenės atstovas;

Vytas Saulevičius – bendruomenės atstovas;

Aurelija Vainoriūtė – specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja;

Justas Alekna – matematikos mokytojas-metodininkas;

Patricija Zaveckaitė – mokinių tarybos atstovė, 6a klasės mokinė;

Kajus Bao Ho Hoang – mokinių tarybos atstovas, 6b klasės mokinys;

Motiejus Daunys – mokinių tarybos atstovas, 6d klasės mokinys;

Sausio 13-osios progimnazijos nuostatai

Mokinių taryba

Mokinių tarybos nuostatai

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos

Mokinių tarybos pirmininkė    Rugilė Aranauskaitė

Mokinių taryba

5a   Monika Lonskaja

5b   Austėja Ročaitė

5c   Kastytis Greičiūnas

5d   Ema Khozrevanidze

5e   Vilius Berenis

 

6a   Patricija Zaveckaitė

6b   Kajus Ho Hoang

6c   Vytenis Merkys

6d   Jelizaveta Ivanova

 

7a  Aušrinė Jasiulevičiūtė

7b   Gabija Eringytė

7c   Donatas Kovaliovas

7d   Baltazaras Liktaravičius

7e  Rugilė Aranauskaitė

 

8a   Patricija Zenkevič

8b   Vytenis Matuzas

Mokinių tarybos kuratorė Ala Jermošina

Darbo taryba

Darbo tarybos funkcijos:

  • Tarpininkavimas tarp darbdavio ir darbuotojų dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • Darbuotojų interesų ir teisių atstovavimas, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus;
  • Visuotinių darbdavio ar darbuotojų susirinkimų sušaukimas.

Nariai:

  • Justas Alekna – darbo tarybos pirmininkas, matematikos mokytojas metodininkas;
  • Benediktas Mažeika – sekretorius, rusų kalbos vyresnysis mokytojas;
  • Jurgita Šakočiuvienė – pirmininko pavaduotoja, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas