VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Bendruomenė
15256
page-template-default,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bendruomenė

Darbuotojai

Vadovas

Mokyklos direktorė

Birutė Rudzinskienė

 

Šiuolaikinė mokykla – augančios kartos mąstymo, žingeidumo, pilietiškumo, tolerancijos ir šiltų žmogiškų santykių visuma.

 

Tel./fax. 52443529

Administracijos darbuotojai

Asta Pūtienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Romutė Šainer, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Giedrė Krisikaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Vida Lesickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 

Saulius Striuogaitis, raštinės vadovas

 

Jurgita Šakočiuvienė, bibliotekos vedėja

Valdymo struktūra

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialiniai pedagogas

Rolandas Novikevičius

326 kab., el.p.:  rolandas.novikevicius@sausio13.vilnius.lm.lt

Pirmadienis – 12.00-18.00

Antradienis – 12.00-18.00

Trečiadienis – 12.00-18.00

Ketvirtadienis – 12.00-18.00

Penktadienis — 12.00 – 18.00

Psichologė

Lina Krištaponienė 325 kab., el.p.: lina.krikstaponiene@gmail.com

Priėmimo valandos

Pirmadienis       

11.00-15.00

Antradienis          

9.00-3.30

10.45- 12.00

12.45-15.00

Trečiadienis        

8.00-8.30

10.45-12.00

12.45-15.00

Ketvirtadienis       

11.00-15.00

Penktadienis          

11.00-15.00

Mokykloje dirbantis psichologas:

• įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
• bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
• dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
• atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
• mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Logopedė/ spec.pedagogė  Aiva Vaičiulytė

323 kab., el.p.: Aiva.Vaiciulyte@sausio13.vilnius.Im.lt

Konsultacinės valandos

Aiva Vaičiulytė

Antradienis  7.30-8.00

Trečiadienis 13.40- 15.10

Ketvirtadienis 13.40- 15.40

Penktadienis 13.40- 14.40

Penktadienis – 13.50 – 14.35

Skaityti daugiau

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Veiklos kryptys:

• Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
• Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šaltinio, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
• Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

 

Mokyklos specialusis pedagogas:

 

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
• dalyvauja mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
• šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Sveikatos priežiūros specialistė – Diana Markevič

114 kab., el. paštas: diana.markevic@vvsb.lt

DARBO LAIKAS

Antradienis – 10:00 – 20:00

Ketvirtadienis – 10:00 – 20:00

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sveikatos priežiūros specialistas vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika:

• organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;
• ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
• teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
• teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas mokykloje-komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
• kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus;
• teikia pirminę pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
• prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą;
• tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiaga sveikatos klausimais;
• Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto funkcijomis.

Mokytojo padėjėjos

Mokytojo padėjėjos

Diana Bučienė

330  kabinetas

Sigutė Pocienė

337  kabinetas

Lina Vaitkevičienė

331 kabinetas

Miglė Bražinskaitė

329 kabinetas

Rolandas Novikevičius

319A kabinetas

 

 

Savivaldos

[/qode_accordion]

Mokyklos taryba

Sausio 13 – osios progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mindaugas Gečas – progimnazijos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas;

Nijolė Bružienė – progimnazijos tarybos sekretorė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Nariai:

Rima Varnienė – tėvų atstovė;

Jurgita Šakočiuvienė– tėvų atstovas;

Jonas Rekstys – bendruomenės atstovas;

Vytas Saulevičius – bendruomenės atstovas;

Aurelija Vainoriūtė – specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja;

Justas Alekna – matematikos mokytojas-metodininkas;

Milda Staškevičiūtė– mokinių tarybos atstovė, 8a klasės mokinė;

Akvilė Bervidytė – mokinių tarybos atstovė, 8a klasės mokinė;

Motiejus Daunys – mokinių tarybos atstovas, 6d klasės mokinys.

Sausio 13 osios progimnazijos tarybos nuostatai

Mokinių taryba

Mes esame komanda siekianti gerinti kasdienį mokyklos bendruomenės gyvenimą!

Sudėtis :

Kuratorius – rusų kalbos vyr. mokytojas Benediktas Mažeika

Pirmininkė – Erika Šaukštunova

Pavaduotoja – Kristina Sazon

Nariai – Deimantė Paliokaitė, Gabrielė Misenkaitė, Saulė Bladžinauskytė, Aušris Navaslauskas, Ramunė Lapinytė, Milda Baltušnikaitė, Kornelija Račkauskaitė.

Darbo taryba

Darbo tarybos funkcijos:

  • Tarpininkavimas tarp darbdavio ir darbuotojų dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • Darbuotojų interesų ir teisių atstovavimas, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus;
  • Visuotinių darbdavio ar darbuotojų susirinkimų sušaukimas.

Nariai:

  • Žana Šunina – darbo tarybos pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Benediktas Mažeika – pirmininkės pavaduotojas, rusų kalbos vyresnysis mokytojas;
  • Jurgita Šakočiuvienė – sekretorė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas