VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Bendruomenė
15256
page-template-default,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bendruomenė

Darbuotojai

Vadovas

Mokyklos direktorė

Birutė Rudzinskienė

 

Šiuolaikinė mokykla – augančios kartos mąstymo, žingeidumo, pilietiškumo, tolerancijos ir šiltų žmogiškų santykių visuma.

 

Tel./fax. 52443529

Administracijos darbuotojai

Laura Stepanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Romutė Šainer, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Rasa Grigaliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Vida Lesickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 

Saulius Striuogaitis, raštinės vadovas

 

Jurgita Šakočiuvienė, bibliotekos vedėja

Valdymo struktūra

Mokytojai

Nijolė Bružienė

Pradinių klasių mokytoja

265  kabinetas

Jūratė Meževičienė

Pradinių klasių mokytoja

287  kabinetas

Jūratė Stakelskienė

Pradinių klasių mokytoja

262  kabinetas

Ilona Baltušnikienė

Pradinių klasių mokytoja

264  kabinetas

Nijolė Dumskienė

Pradinių klasių mokytoja

124  kabinetas

Alytė Lapėnaitė

Pradinių klasių mokytoja

123 kabinetas

Virginija Blažienė

Pradinių klasių mokytoja/muzikos mokytoja

269/263  kabinetai

Eglė Jakubkienė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja/priešmokyklinio ugdymo pedagogė

334/337 kabinetai

Ligita Matukaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

275  kabinetas

Rimanta Martinkienė

Lietuvių kalbos mokytoja

268  kabinetas

Jurgita Šakočiuvienė

Lietuvių kalbos mokytoja

291  kabinetas

Aurelija Vainoriūtė

Specialioji pedagogė/pradinių klasių mokytoja

330  kabinetas

Benediktas Mažeika

Rusų kalbos mokytojas

290  kabinetas

Žana Šunina

Anglų kalbos mokytoja

319  kabinetas

Ala Jermošina

Anglų kalbos mokytoja

274  kabinetas

Viktorija Macinkevič

Pradinių klasių mokytoja

331  kabinetas

Monika Šeleg

Prancūzų kalbos mokytoja

291  kabinetas

Martynas Matusevičius

Technologijų mokytojas

126  kabinetas

Justas Alekna

Matematikos mokytojas

338  kabinetas

Vilma Bartulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

276  kabinetas

Ieva Kildušytė

Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja

328  kabinetas

Renata Ivanova

Pradinio ugdymo mokytoja

263  kabinetas

Alvyda Kvedarienė

Tikybos mokytoja/priešmokyklinio ugdymo pedagogė

319/  kabinetai

Virginija Blažienė

Pradinio ugdymo/muzikos mokytoja

/269  kabinetai

Rasa Grigaliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

112  kabinetas

Rimas Danius

Kūno kultūros mokytojas

112  kabinetas

Aleksandra Lučkauskienė               

matematikos mokytoja

  kabinetas

Birutė Danienė

Chemijos mokytoja

336  kabinetas

Stanislovas Vičas

Fizikos mokytojas

288  kabinetas

Elžbieta Bylinska

Pradinio ugdymo mokytoja

278  kabinetas

Aušra Jokubauskienė

IT/technologijų mokytoja

125/320  kabinetai

Gitana Selevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

104/105  kabinetai

Virginija Razmienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

106/103  kabinetai

Arūnas Jankauskas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

106/103  kabinetai

Klasių vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinis pedagogas – Rolandas Novikevičius

326 kab., el.p.:  rolandas.novikevicius@sausio13.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos

Pirmadienis      08.00-12.30
Antradienis       08.00-12.30
Trečiadienis      08.00-12.30
Ketvirtadienis   08.00-12.30
Penktadienis      —

Skaityti daugiau

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas:

• vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
• vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
• padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius bei psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises bei pareigas;
• informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę bei pedagoginę pagalbą;
• teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
• tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
• kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
• atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• kartu su pedagogais bei mokyklos psichologu rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologė Lina Krikštaponienė

325 kab., el.p.: lina.krikstaponiene@gmail.com

Priėmimo valandos

Pirmadienis       11.15-15.15
Antradienis        11.15-15.15
Trečiadienis       11.15-15.15
Ketvirtadienis    11.15-15.15
Penktadienis      11.15-15.15

Skaityti daugiau
Mokykloje dirbantis psichologas:

• įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
• bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
• dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
• atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
• mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Psichologinio konsultavimo aspektai

Logopedė/ spec.pedagogė  Aiva Vaičiulytė

323 kab., el.p.: Aiva.Vaiciulyte@sausio13.vilnius.Im.lt

Konsultacinės valandos

Aiva Vaičiulytė

Antradienis  7.30-8.00

Trečiadienis 13.40- 15.10

Ketvirtadienis 13.40- 15.40

Penktadienis 13.40- 14.40

Penktadienis – 13.50 – 14.35

Skaityti daugiau

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Veiklos kryptys:

• Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
• Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šaltinio, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
• Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

 

Mokyklos specialusis pedagogas:

 

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
• dalyvauja mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
• šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Sveikatos priežiūros specialistė – Diana Markevič

114 kab., el. paštas: diana.markevic@vvsb.lt

DARBO LAIKAS

Antradienis – 10:00 – 20:00

Ketvirtadienis – 10:00 – 20:00

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sveikatos priežiūros specialistas vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika:

• organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;
• ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
• teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
• teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas mokykloje-komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
• kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus;
• teikia pirminę pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
• prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą;
• tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiaga sveikatos klausimais;
• Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto funkcijomis.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Mokytojo padėjėjos

Diana Bučienė

330  kabinetas

Sigutė Pocienė

337  kabinetas

Rasa Grigaliūnienė

331 kabinetas

Arūnas Jankauskas

329 kabinetas

Rolandas Novikevičius

Bendrojo ugdymo klasės

 Deimantė Simonavičiūtė

278 kab.

Savivaldos

Mokyklos taryba

Sausio 13 – osios progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mindaugas Gečas – progimnazijos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas;

Nijolė Bružienė – progimnazijos tarybos sekretorė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Nariai:

Anželika Vėžienė – tėvų atstovė;

Tomas Žemgulis – tėvų atstovas;

Jonas Rekstys – bendruomenės atstovas;

Vytas Saulevičius – bendruomenės atstovas;

Aurelija Vainoriūtė – specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja;

Justas Alekna – matematikos mokytojas-metodininkas;

Erika Šaukštunova – mokinių tarybos atstovė, 8a klasės mokinė;

Kristina Sazon – mokinių tarybos atstovė, 8a klasės mokinė;

Gabrielė Misenkaitė – mokinių tarybos atstovė, 7a klasės mokinė.

Sausio 13 osios progimnazijos tarybos nuostatai

Mokinių taryba

Mes esame komanda siekianti gerinti kasdienį mokyklos bendruomenės gyvenimą!

Sudėtis :

Kuratorius – rusų kalbos vyr. mokytojas Benediktas Mažeika

Pirmininkė – Erika Šaukštunova

Pavaduotoja – Kristina Sazon

Nariai – Deimantė Paliokaitė, Gabrielė Misenkaitė, Saulė Bladžinauskytė, Aušris Navaslauskas, Ramunė Lapinytė, Milda Baltušnikaitė, Kornelija Račkauskaitė.

Darbo taryba

Darbo tarybos funkcijos:

  • Tarpininkavimas tarp darbdavio ir darbuotojų dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • Darbuotojų interesų ir teisių atstovavimas, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus;
  • Visuotinių darbdavio ar darbuotojų susirinkimų sušaukimas.

Nariai:

  • Žana Šunina – darbo tarybos pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Benediktas Mažeika – pirmininkės pavaduotojas, rusų kalbos vyresnysis mokytojas;
  • Jurgita Šakočiuvienė – sekretorė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas