VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ugdymas

.

Mokinių priėmimas

Vilniaus Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  

Svarbios datos:

 • Nuo kovo 1 d. iki 10 d. https://svietimas.vilnius.lt/tėvai turės galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių įstaigų. Eilė gali keistis dėl to, kad Vilniečių prašymai yra nuolat registruojami/redaguojami (išskyrus prioritetų ir pridėtų dokumentų sutikrinimo metu kovo 11–17 d. ir grupių formavimo metu kovo 18–31 d. grupės bus formuojamos nuo kovo 1831 d.
 • Grupės bus formuojamos nuo kovo 18–31 d. Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k. d. turės pasirašyti el. ugdymo sutartis. Vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė el. ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.    

Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad vaikai, pagal tinkamą amžių, į atsilaisvinusias vietas yra priimami nuolat.  


1-8 kl. priėmimo informacija ruošiama 


Dokumentai

Vilniaus miesto mokyklų interaktyvus žemėlapis:  https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Mokinių priėmimo grafikas 

2024-2025-m.m.-Priėmimo grafikas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 
 

Pasirašius elektroninę sutartį  su ugdymo įstaiga papildomai reikalingi šie dokumentai:

 1. Vaiko gimimo liudijimas.
 2. Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
 3. Pasiekimų ir pažangos įvertinimas  arba Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.
 4. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

Informacija dėl 2024-2025 m. m. mokinių  priėmimo į Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje bus formuojamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės po 22 ugdytinius. Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupes nuolat teikiami per e.sistemą  https://svietimas.vilnius.lt/.

 Į Priešmokyklinę grupė priimami vaikai nuo 5-7 metų – 2018 metų gimimo vaikai ir : 

 • 2019 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo vaikai (pagal tėvų pageidavimą; vaiko vertinimas PPT neprivalomas);   
 • 2019 m. gegužės 1 d. – rugpjūčio 31 d. gimimo vaikai (pagal tėvų pageidavimą; būtinas vaiko vertinimas PPT; galutinį sprendimą priima tėvai); 
 • 2019 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. gimimo vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupes nėra priimami.   

Informacija dėl priėmimo 2022-2023 m. m.  į Vilniaus Sausio 13-osios progimnaziją

Kviečiamų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK.

I etapas

III etapas

IV etapas

V etapas

Aktuali informacija

Aktuali informacija būsimų pirmokų tėveliams

Aktuali informacija būsimų penktokų tėveliams


1-8 klasės

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK:  sąrašai nr.1

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-1-kvieciami-mokytis.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-1-laukianciu-eileje.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-1-nepatvirtinti-kvietimai.pdf

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK:  sąrašai nr. 2

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.2-kvieciami-mokytis.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.-2-laukianciu-eileje.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.-2-nepatvirtinti-kvietimai.pdf

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK  sąrašai nr. 3: 

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.3-kvieciami-mokytis-1.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-1-laukianciu-eileje-1.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.-3-nepatvirtinti-kvietimai-1.pdf

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK  sąrašai nr. 4:  

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.4-kvieciami-mokytis.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.-4-laukianciu-eileje.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/06/MOK-sarasas-Nr.-4-nepatvirtinti-kvietimai.pdf

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK  sąrašai nr. 5

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/08/MOK-sarasas-Nr.-5-kvieciami-mokytis.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/08/MOK-sarasas-Nr.-5-laukianciu-eileje.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/08/MOK-sarasas-Nr.-5-nepatvirtinti-kvietimai.pdf

Kviečiamų, laukiančiųjų ir nepakviestų mokinių sąrašai pagal registracijos Nr. MOK  sąrašai nr. 5

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/08/MOK-sarasas-Nr.-6-kvieciami-mokytis.pdf

https://sausio13progimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/08/MOK-sarasas-Nr.-6-nepatvirtinti-kvietimai.pdf


Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2023 – 2024 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

 • I pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
 • II pusmetis (1-4 kl.) 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 11 d.
 • II pusmetis (5-8 kl.) 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 26 d.

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos

(papildomos)

2024 m. vasario 19 d.

2024 vasario 23 d.

Pavasario (Velykų)

2024 m. balandžio 2 d.

2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2024 m. birželio 12 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d. 

Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2024 m. birželio 27 d. 

2024 m. rugpjūčio 31 d. 

 • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevykti.
 • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinėse klasėse tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas_1-4 kl_Suvestinė redakcija su papildymais_2022-02-18

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
 • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
 • Pirminis SUP vertinimas
 • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
 • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprasas_2020_09_03_mokyklos


Nariai:

Birutė Rudzinskienė – kuratorė, mokyklos direktorė

Giedrė Krisikaitienė – komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė

Lina Krikštaponienė – komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nariai:

Rolandas Novikevičius – socialinis pedagogas

Eglė Jakubkienė – spec. pedagogė

Loriana Jegorova – pradinio ugdymo mokytoja/logopedė

Gintarė Zalanskaitė  – psichologė

Aurelija Vainoriūtė – pradinio ugdymo mokytja/spec. pedagogė

Justas Alekna – matematikos mokytojas metodininkas

Sekretorė:

Akvilė Zinkevičiūtė – lietuvių kalbos mokytoja


NAUDINGA INFORMACIJA

Lankstinukas tėvams_pagalba SUP vaikams mieste

Lankomumo tvarka_2023-09-08

patyciu prevencijos tvarkos aprasas_ mokykla_2021

Pranešimo apie patyčias forma

Patyčių atpažinimo testas

Kaip išgyvendinti patyčias?_Rekomendacijos suaugusiems

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 2021m. V-85 (1.3)

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

Interneto svetainė www.askritiskas.lt skirta jaunimui nuo 14 m., siekiant skatinti jų sąmoningumo didinimą ir atsakomybę už savo veiksmus bei skatinti prasmingai leisti laisvalaikį.

Interneto svetainė www.kaveikiavaikai.lt skirta tėvams, auginantiems vaikus, siekiant suteikti tėvams reikalingų žinių, kaip geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį, apsaugoti vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir ką daryti, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)  pateikia trumpas atmintines vaikų/ paauglių tėvams ir pedagogams, kuriose pateikiama svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei pagalbos gavimo galimybes.

Informacija atmintinėse yra itin aktuali šiuo metu, kai vaikai ir paaugliai šalia kasdienių iššūkių susiduria ir su dvejus metus besitęsiančia COVID-19 pandemija, įvykiais Ukrainoje ir su tuo susijusios informacijos, nuomonių gausa bei sparčiai besikeičiančiomis aplinkybėmis. Visa tai kelia nemažai nerimo, neužtikrintumo ir gali išprovokuoti pablogėjusią emocinę sveikatą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje ar mokykloje, lemti psichikos ar elgesio sunkumų atsiradimą. Todėl svarbu, kad nei pedagogai, nei tėvai nesijaustų bejėgiai, gebėtų laiku pamatyti nerimą keliančius ženklus, žinotų, kaip padėti vaikams ir kur kreiptis pagalbos.

Atmintinė-Valgymo sutrikimai

Elgesio ir savijautos ženklai keliantys nerimą

Konfliktai_Kaip tinkamai juos spręsti

Pavojai internete

Saugus laikas prie ekrano

Vaikų psichologinis atsparumas

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos socialinės kampanijos skirtos savižudybių prevencijai nuorodomis. 

„Mitų apie savižudybės reiškinį, kurie mūsų visuomenėje egzistuoja, paneigimo” 30 sekundžių trukmės vaizdo klipai. 

Savižudybių prevencijos tema veikia nacionalinė interneto svetainė tuesi.lt. Joje yra visa reikalinga informacija patiriantiems savižudybės krizę, ieškantiems  pagalbos sau ar kitam žmonėms bei specialistams.

Vaizdo klipų nuorodos:

Su garsu

 1. Jurgitos istorija (https://youtu.be/53eIUKFx-wo);
 2. Julijos istorija (https://youtu.be/jceNV-BLK3c);
 3. Antano istorija (https://youtu.be/2JDmSnj7b3A);
 4. Aleksandros istorija (https://youtu.be/b8BXb0p_7PE).

Su subtitrais

 1. Jurgitos istorija (https://youtu.be/NoVMfyBa9pA);
 2. Julijos istorija (https://youtu.be/wA2X3_1SqKM);
 3. Antano istorija (https://youtu.be/WIpcaMWLivs);
 4. Aleksandros istorija (https://youtu.be/7dTw7QLXi1A).

Priešmokyklinis ugdymas

Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti sėkmingai pasiruošti mokytis mokykloje.

Progimnazija priešmokyklinio ugdymo programą vykdo nuo 2015 metų. Formuojamos dvi ugdytinių grupės: „Gudručiai“ ir „Smalsučiai“.

 

Dienotvarkė – dienos ritmas

Priešmokyklinio ugdymo aplinka

Prevencinės programos

 • Nuo 2011 m. ES ,,Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose” programa;
 • Nuo 2012 m. ES ,,Pienas vaikams” programa;
 • Nuo 2014 m. ,,Zipio draugų” tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa;
 • Nuo 2017 m. ,,Friends” patyčių prevencijos programa.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymai teikiami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo sistemoje  adresu https://svietimas.vilnius.lt/ ikimokyklinis ugdymas – informacinė sistema/prašymų teikimas/redagavimas/kita informacija.

Grupės formuojamos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti priešmokyklinę grupę 2024 metais, reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku arba SMS žinute.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą progimnazijos priešmokyklinėje grupėje, turi pasirašyti elektroninę dvišalę sutartį per 10 dienų nuo gauto pranešimo.

Dokumentai ir nuorodos:

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

Detalią informaciją apie atnaujintų bendrųjų programų įsigaliojimą rasite įsakymuose dėl bendrųjų programų patvirtinimo:

Kompetencijų raidos aprašas 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo  tvarkos aprašas

Nutarimai ir dokumentai:

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Būreliai, studijos ir klubai

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

 

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, tėvai, ugdymo karjerai specialistai ir visuomenė.

Ugdymo karjerai specialistai padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • kitais su karjera susijusiais klausimais.

Pagrindiniai dokumentai:

 1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
 2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

Naudinga informacija:

 • Atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, ku​rios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje – aikos.smm.lt
 • Bendrojo priėmimo informacinė sistema su priėmimo taisyklėmis, studijų programomis, stojamųjų egzaminų tvarkaraščiais, priėmimo vykdymo datomis ir kita – www.lamabpo.lt   
 • Išsami informacija apie mokslus ir studijas Lietuvoje, diskusijos stojimų tema, ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika, stojimo prašymo analizė ir kita – www.sudijos.lt
 • Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų, PUPP, NMPP užduotys, teisės aktai – www.nec.lt arba www.egzaminai.lt
 • Profesinio orientavimo informacinė sistema Lietuvoje ir Europoje, testai apie karjerą ir karjeros planai – www.euroguidance.lt  
 • Informacinis tinklapis apie studijų programas, konkursinių balų skaičiuoklė, studijų naujienos ir kita – www.kurstudijuoti.lt
 • Valstybinis studijų fondas – www.vsf.lt  
 • Įvairus, karjeros ir savęs pažinimo testai – www.karjeroscentras.lt
 •  Studijų kokybės vertinimo centras. Informacija apie karjerą ir studijas – www.skvc.lt

Darbo skalbimai, darbo rinkos statistika ir naujienos – www.darborinka.lt ir www.ldb.l

Karjeros keliu – ugdymo karjerai veiklos progimnazijoje

Progimnazijoje ugdymo karjerai veiklos yra vykdomos nuolatos. Šios veiklos  skirtos ugdyti mokinių karjeros kompetencijas.

Daugiau apie karjeros ugdymo veiklas ir renginius skaitykite skiltyje „Naujienos“.

 

Nuotolinis ugdymas(is)

 • Vilniaus Sausio 13 – osios direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos COVID – 19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo” V-179 (1.3)
 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas V-84 (1.3)
 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID – 19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID- 19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-85 (1.3)

Vadovaujantis 2020 – 11 – 04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1266, dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo, 2020-11-07 – 29 d. ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių ir specialiųjų klasių mokiniai bus ugdomi įprastai, kontaktiniu būdu, o 5-8 klasių mokiniai nuotoliniu būdu. Smulkesnė informacija dėl ugdymo(si) proceso organizavimo yra pateikta mokiniams ir jų tėvams Tamo dienyne.

 
 
 
Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Moksleiviai, skambinkite nemokamu numeriu 8 677 22222 jei nepavyksta prisijungti prie nuotolinio mokymo sistemos, įkelti namų darbo ar neįsijungia kompiuterio kamera. Šiuo sudėtingu laiku techninės kliūtys neturėtų sustabdyti nuo galimybės mokytis – nors ir per atstumą. Pasinaudokite savanorių pagalba!

Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Pagalba moksleiviams „Padėsim prisijungti“

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

[/vc_column_text]

Pamokų tvarkaraštis

1-4 klasių tvarkaraštis (ruošiama)

5-8 klasių tvarkaraštis (ruošiama)

Ugdymo turinio atnaujinimas