VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ugdymas

Mokinių priėmimas

Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Sausio 13-osios progimnaziją

 

Kovo 1 dieną prasidėjo elektroninė registracija į Vilniaus miesto mokyklas 2021/2022 mokslo metams.  Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo I pakopos (5-8 klasės) bei specialųjį (1-7 klasės) ugdymą.

Prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. e.sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui. Vilniaus miesto taryba šiemet patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapį, kurį galite matyti https://maps.vilnius.lt/.

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų pirmokų, keičiančių mokyklas ar atvykusių gyventi į sostinę, mokinių tėvai. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos ketvirtų klasių mokinių tėveliams prašymo e.sistemoje dėl tolimesnio mokymosi  5 klasėje pildyti nereikia. 4 klasių mokinių tėvai  progimnazijos el. prašymo formą priimti į 5 klasę gaus per TAMO dienyną.

Daugiau apie priėmimo tvarką 2021/2022 mokslo metams, pasikeitimus ir  informaciją dėl laisvų vietų mokyklose rasite interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

Preliminarius sąrašus, į kurią mokyklą yra priimtas vaikas, tėvai galės matyti birželio mėnesio pradžioje mokyklų interneto svetainėse. Apie priėmimą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys e.registracijos sistemoje.

 

Dokumentai

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 m.m.

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 2021 m.

 

Priėmimo komisija

 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių priėmimo tvarka

 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos klasių kompeltavimo tvarka

 

PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES PRIIMAMI CENTRALIZUOTAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ARBA REGISTRUOJANTIS INTERNETU.

 

Sutarties pasirašymui su ugdymo įstaiga reikalingi šie dokumentai:

 1. Vaiko gimimo liudijimas;
 2. Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos;
 3. Pasiekimų ir pažangos įvertinimas;
 4. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

 

Telefonas pasiteiravimui, mokinių priėmimo klausimais :   +370 68200325

 

Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl.

Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2020 – 2021 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

I-as pusmetis prasideda 2020-09-01 ir baigiasi 2021-01-22

II-as pusmetis prasideda 2021-01-25 ir baigiasi  :

1-4 klasėse 2021-06-08

5-8 klasėse 2021-06-22

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą (1-4 kl.), atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2020-10-26

2020-10-30

 
Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

(papildomos)

2021-02-15

2021-02-19

 
Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 
Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2021-06-09

2021-08-31

Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2021-06-23

2021-08-31

 
 • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevy
 • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinėse klasėse tvarkos aprašas.

2019-03-13_V-64_Pazang_pasiek_vertinimo_aprasas_1-4 kl_

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas.

Sausio 13-osios progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Daugiau informacijos NEC 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
 • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
 • Pirminis SUP vertinimas
 • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
 • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

Nariai:

Birutė Rudzinskienė – kuratorė, mokyklos direktorė

Giedrė Krisikaitienė – komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė

Lina Krikštaponienė – komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nariai:

Rolandas Novikevičius – socialinis pedagogas

Aiva Vaičiulytė – logopedė, spec. pedagogė

Inga Tamulaitienė – logopedė, spec. pedagogė

Asta Zabarauskienė – logopedė

Sonata Polunskytė – psichologė

Nijolė Dumskienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Žana Šunina – anglų kalbos vyr. mokytoja

Diana Markevič –visuomenė sveikatos priežiūros specialistė

Sekretorė:

Ieva Kildušytė – istorijos mokytoja


 

NAUDINGA INFORMACIJA

Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 

Pranešimo apie patyčias forma

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Priešmokyklinis ugdymas

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai,

džiaugiamės ir labai laukiame visų susitikimo progimnazijoje rugsėjo 1 d. Atsižvelgdami į COVID-19 situaciją Lietuvoje, parengėme informaciją, kuri gali būti atnaujinta pasikeitus LR ŠMSM ir SAM rekomendacijoms.

Prašytume visus mokinius ir tėvelius iki rugsėjo 1 d. susipažinti su informacija, kaip prasidės šie mokslo metai mūsų progimnazijoje. Prašytume visų tėvelių atsakingai aptarti ją su savo vaikais, paaiškinti, kodėl šiuo metu ypatingai svarbu laikytis taisyklių.

VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA LAIKANTIS SAUGUMO REIKALAVIMŲ

2020-2021 mokslo metams Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje formuojamos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės “Smalsučių” ir “Gudručių”.

  • Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
  • Programos minimali trukmė– 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę).
  • Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

  Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d., Nr. V-779

   

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje yra vykdomas pagrindinis (I dalies) ugdymas.

2020-2021 m.m. yra suformuota trylika 5-8 klasių kompletų.

Sausio 13-osios progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo (I dalies) programos ugdymo planas

Pagrindinio ugdymo programos 1 dalies UP pakeitimai_2020-08-28

Būreliai, studijos ir klubai

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Mokykloje jau veikia Ugdymo karjerai kabinetas (324 kab.), kuriame kaupiama įvairiausia informacija mokymo įstaigų, darbo, profesijų pasaulio, savęs pažinimo ir kitomis temomis, mokiniai konsultuojami ateities kelio pasirinkimo klausimais. Kviečiame apsilankyti, domėtis savimi ir  patiems kurti savo ateitį!

 

Individualiai ugdymo karjerai klausimais mokykloje konsultuoja psichologė Lina Krikštaponienė (325 kab.) ir soc. pedagogė Giedrė Krisikaitienė (326 kab.)

 

Rugsėjo 26 dieną, susitikime su fotografe Marija Stanulyte 5-8 klasių mokiniai galėjo užduoti ir išgirsti įvairiausių klausimų: ką reiškia terminas „lėtoji fotografija“? Kodėl verta ryškinti nuotraukas ir dėti jas į albumus? Kaip atrodo fotografo diena? Kur galima studijuoti fotografiją?

Įdomiausia susitikimo dalis – praktiniai užsiėmimai, kai galėjome išbandyti įvairiausią techniką. Galbūt, ateityje, parodysime ir nuotraukas iš juostelės, darytas susitikimo metu. Tačiau tam juk reikia šiek tiek laiko ir kantrybės. 

Naudingos nuorodos

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Nauja universitetų reitingavimo sistemą U-Multirank.

Daugiau informacijos: http://www.umultirank.org/

VU TVM kartu su partneriais plečia projektą „Karjeros testas“ ir visus 10-12 klasių moksleivius kviečia atvykti į artimiausią punktą bei užpildyti Karjeros testą!

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Jaunojo inžinieriaus mokykla VGTU
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro siūlomos specialybės

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

 

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

 

Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.

 

Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.

 

Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.

 

Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.

 

Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.

 

Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.

 

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.

 

Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas – ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.

 

Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.

 

Ugdymo karjerai komanda

Nuotolinis ugdymas(is)

 • Vilniaus Sausio 13 – osios direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos COVID – 19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo“ V-179 (1.3)

 

 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas V-84 (1.3)

 

 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID – 19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID- 19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-85 (1.3)

 

 

Vadovaujantis 2020 – 11 – 04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1266, dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo, 2020-11-07 – 29 d. ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių ir specialiųjų klasių mokiniai bus ugdomi įprastai, kontaktiniu būdu, o 5-8 klasių mokiniai nuotoliniu būdu. Smulkesnė informacija dėl ugdymo(si) proceso organizavimo yra pateikta mokiniams ir jų tėvams Tamo dienyne.

Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Moksleiviai, skambinkite nemokamu numeriu 8 677 22222 jei nepavyksta prisijungti prie nuotolinio mokymo sistemos, įkelti namų darbo ar neįsijungia kompiuterio kamera. Šiuo sudėtingu laiku techninės kliūtys neturėtų sustabdyti nuo galimybės mokytis – nors ir per atstumą. Pasinaudokite savanorių pagalba!

 

Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Pagalba moksleiviams „Padėsim prisijungti“

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.