VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ugdymas

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis mūsų mokykloje!

Tel. pasiteiravimui 8 5 244 3529, adresas – Architektų g. 166

El. paštas rastine@sausio13.vilnius.lm.lt

PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES PRIIMAMI CENTRALIZUOTAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ARBA REGISTRUOJANTIS INTERNETU.

 

2018 rugpjūčio 18-ą baigėsi elektroninė registracija į sostinės mokyklas 2018/2019 mokslo metams. Prašymus buvo galima pateikti internetu svietimas.vilnius.lt, prieš tai pageidaujamas mokyklas atsirinkus interaktyviajame mokyklų žemėlapyje. 

Sistemoje buvo galima pateikti prašymus mokytis iki 3 pasirenkamų mokyklų. Registruojantis būtina pasirinkti mokyklą, kuri yra priskirta pagal gyvenamąją teritoriją ir dar dvi mokyklas, kuriose moksleivis taip pat norėtų mokytis.

SAVIVALDYBĖS PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS >>

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos priėmimo komisijos sudėtis

Komisijos darbo tvarkos aprasas_2018

PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS, DARBO VIETA, SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

2018 m. priėmimo komisijos posėdžių grafikas:

I posėdis 2018-05-31, 13.40 val. – 14.40 val.
II posėdis 2018-06-07, 13.00 val. – 16.00 val.
III posėdis 2018-06-08, 12.00 val. 14.00 val. (jeigu 06-07 nespėta išnagrinėti visų prašymų)
IV posėdis 2018-06-14, 13.40 val.
V posėdis 2018-06-21, 10 val.
VI posėdis 2018-08-22, 10 val.
VI posėdis 2018-08-29, 10 val.

PAPILDOMAS POSĖDIS 2018-06-04,  12.30 val.

PAPILDOMAS POSĖDIS 2018-08-21, 12,00 val.

Komisijos darbo vieta – 324 kab.

2018/2019 m.m. kviečiamų mokytis mokinių sąrašas po 1-ojo priėmimo etapo.

2018/2019 m.m. kviečiamų mokytis mokinių sąrašas po 3-iojo priėmimo etapo.

Pirmokui rekomenduojamų priemonių sąrašas

Sutartys pasirašomos mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2018 – 2019 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

I-as pusmetis prasideda 2018-09-03 ir baigiasi 2019-01-24

II-as pusmetis prasideda 2019-01-25 ir baigiasi:

1-4 klasėse 2019-06-07

5-8 klasėse 2019-06-21

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2018-10-29

2018-11-02

 
Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

 
Žiemos

(papildomos)

2019-02-18

2019-02-22

 
Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

 
Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2019-06-08

2019-08-31

 
Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2019-06-22

2019-08-31

 
  • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevy
  • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
  • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
  • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
  • Pirminis SUP vertinimas
  • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
  • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

Nariai:

Birutė Rudzinskienė- kuratorė, mokyklos direktorė

Giedrė Krisikaitienė- komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui/socialinė pedagogė metodininkė

Lina Krikštaponienė-  komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nijolė Dumskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Karolina Bieliauskaitė – logopedė/spec. pedagogė

Diana Markevič –visuomenė sveikatos priežiūros specialistė

Žana Šunina – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Sekretorė:

Ieva Kildušytė – istorijos mokytoja


 

NAUDINGA INFORMACIJA

Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 

Pranešimo apie patyčias forma

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Priešmokyklinis ugdymas

Informacija ruošiama

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Būreliai, studijos ir klubai

Visą informaciją apie progimnazijoje veikiančius būrelius rasite ČIA:

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Mokykloje jau veikia Ugdymo karjerai kabinetas (324 kab.), kuriame kaupiama įvairiausia informacija mokymo įstaigų, darbo, profesijų pasaulio, savęs pažinimo ir kitomis temomis, mokiniai konsultuojami ateities kelio pasirinkimo klausimais. Kviečiame apsilankyti, domėtis savimi ir  patiems kurti savo ateitį!

 

Individualiai ugdymo karjerai klausimais mokykloje konsultuoja psichologė Lina Krikštaponienė (325 kab.) ir soc. pedagogė Giedrė Krisikaitienė (326 kab.)

Naudingos nuorodos

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Nauja universitetų reitingavimo sistemą U-Multirank.

Daugiau informacijos: http://www.umultirank.org/

VU TVM kartu su partneriais plečia projektą „Karjeros testas“ ir visus 10-12 klasių moksleivius kviečia atvykti į artimiausią punktą bei užpildyti Karjeros testą!

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Jaunojo inžinieriaus mokykla VGTU
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro siūlomos specialybės

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

 

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

 

Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.

 

Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.

 

Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.

 

Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.

 

Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.

 

Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.

 

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.

 

Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas – ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.

 

Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.

 

Ugdymo karjerai komanda