VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ugdymas

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis mūsų mokykloje!

8 klasę:

MOK – 43610

7 klasę:

MOK- 43825

MOK- 43677

MOK – 42374

MOK- 41373

MOK- 36954

6 klasę:

MOK- 32694

MOK- 43083

5 klasę:

MOK- 36544

MOK- 38549

MOK- 42994

MOK- 37504

MOK- 37478

MOK- 32238

MOK- 36836

MOK- 36736

MOK- 36462

MOK- 36334

MOK- 36092

MOK- 35931

MOK- 35903

MOK- 35785

MOK- 35445

MOK- 35358

MOK- 35274

MOK- 35144

MOK- 34656

MOK- 35117

MOK- 34972

MOK- 34504

MOK- 34388

MOK- 34345

MOK- 34563

MOK- 33839

MOK- 33472

MOK- 33431

MOK- 33403

MOK- 33334

MOK- 33119

MOK- 32579

MOK- 31995

MOK- 31938

MOK- 31540

MOK- 25245

MOK- 37600

MOK- 43790

MOK- 43602

MOK- 43521

MOK- 43386

MOK- 42749

MOK- 42372

MOK- 42318

MOK- 41217

MOK- 37601

MOK- 41360

MOK- 40069

MOK- 41107

MOK- 40027

MOK- 39804

MOK- 39132

MOK- 38013

MOK- 38877

MOK- 41047

MOK- 32837

MOK- 40592

MOK- 40727

MOK- 40745

MOK- 41560

MOK- 41717

MOK- 42184

MOK- 37785

MOK- 40034

MOK- 37915

MOK- 39445

MOK- 39255

MOK- 38800

MOK- 39036

MOK- 38368

MOK- 38611

MOK- 38766

4 klasę:

MOK- 41440

 3 klasę:

MOK- 43533

MOK- 43667

MOK- 41641

MOK-36235

MOK-42457

2 klasę:

MOK- 41634

1 klasę:

Pagal gyvenamą teritoriją

MOK- 34885

MOK- 34909

MOK- 34917

MOK- 35012

MOK- 35267

MOK- 35349

MOK- 35359

MOK- 35418

MOK- 35462

MOK- 32955

MOK- 355038

MOK- 33204

MOK- 33224

MOK- 33239

MOK- 33297

MOK- 33603

MOK- 33928

MOK- 34277

MOK- 34299

MOK- 34320

MOK- 34575

MOK- 34706

MOK- 40879

MOK- 41234

MOK- 41397

MOK- 41403

MOK- 41457

MOK- 12437

MOK- 41827

MOK- 42249

MOK- 42259

MOK- 42482

MOK- 42633

MOK- 42949

MOK- 38930

MOK-31327

MOK- 31370

MOK- 31441

MOK- 31566

MOK- 31587

MOK- 31732

MOK- 31746

MOK- 31868

MOK- 32334

MOK- 32417

MOK- 32537

MOK- 32900

MOK- 40092

MOK- 40197

MOK-40204

MOK- 40308

MOK- 40554

MOK- 40796

MOK- 40882

MOK- 40883

MOK- 40903

MOK- 40926

MOK- 37033

MOK- 37184

MOK- 37210

MOK- 37235

MOK- 37349

MOK- 37499

MOK- 37555

MOK- 37704

MOK- 38083

MOK- 39148

MOK- 39153

MOK- 39178

MOK- 39213

MOK- 39244

MOK- 39413

MOK- 39452

MOK- 39671

MOK- 39855

MOK- 39998

MOK- 36068

MOK- 36219

MOK- 36255

MOK- 36396

MOK- 36636

MOK- 36797

MOK- 36929

Neteritoriniai mokiniai į 1 klasę:

MOK- 31172

MOK- 31272

MOK- 31400

MOK- 31432

MOK- 31450

MOK- 31769

MOK- 31921

MOK- 31922

MOK- 32313

MOK- 32596

MOK- 32777

MOK- 33035

MOK- 33085

MOK- 33105

MOK- 33270

MOK- 33311

MOK-33386

MOK- 33475

MOK- 33699

MOK- 33812

MOK- 34044

MOK- 34350

MOK- 34381

MOK- 34508

MOK- 35011

MOK- 35342

MOK- 35601

MOK- 35875

MOK- 35934

MOK- 35947

MOK- 36587

MOK- 36658

MOK- 36953

MOK- 36983

MOK- 36997

MOK- 37280

MOK- 37323

MOK- 37433

MOK- 37794

MOK- 37979

MOK- 38164

MOK- 38563

MOK- 39034

MOK- 39067

MOK- 39670

MOK- 39683

MOK- 39803

MOK- 39925

MOK- 40521

MOK- 40638

MOK- 40976

MOK- 41058

MOK- 41120

MOK- 41365

MOK- 41537

MOK- 41640

MOK- 41944

MOK- 41962

MOK- 42011

MOK- 42243

MOK- 43412

MOK- 33491

MOK- 40478

Specialioji 1c klasė:

MOK- 32764

MOK- 35717

MOK- 35936

MOK- 38529

MOK- 40055

MOK- 40662

MOK- 42323

MOK- 43750

MOK- 43829

Kviečiame tėvelius pasirašyti sutartis nuo 2019 m. birželio 11 d. iki 27 d. 8 val. iki 15 val. 290 kab. 

Sutarties pasirašymui su ugdymo įstaiga reikalingi šie dokumentai:

 1. Vaiko gimimo liudijimas;
 2. Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos;
 3. Pasiekimų ir pažangos įvertinimas;
 4. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

 

PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES PRIIMAMI CENTRALIZUOTAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ARBA REGISTRUOJANTIS INTERNETU.

SAVIVALDYBĖS PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS >>

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos priėmimo komisijos sudėtis

2019 04 19 Nr. V-107 (1.3) Dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties 

Komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 

2019 komisijos darbo tvarkos aprašas

PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS, DARBO VIETA, SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

2019 m. priėmimo komisijos posėdžių grafikas:

I posėdis 2019-05-28, 13.40 val.
II posėdis 2019-06-04, 13.40 val.
III posėdis 2019-06-11, 13.40 val.
IV posėdis 2019-06-19, 13.40 val.
V posėdis 2019-06-25, 10 val.
VI posėdis 2019-08-27, 10 val.
VI posėdis 2019-08-30, 10 val.

Komisijos darbo vieta – 324 kab.

Pirmokui rekomenduojamų priemonių sąrašas

Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2018 – 2019 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

I-as pusmetis prasideda 2018-09-03 ir baigiasi 2019-01-24

II-as pusmetis prasideda 2019-01-25 ir baigiasi:

1-4 klasėse 2019-06-07

5-8 klasėse 2019-06-21

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2018-10-29

2018-11-02

 
Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

 
Žiemos

(papildomos)

2019-02-18

2019-02-22

 
Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

 
Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2019-06-08

2019-08-31

 
Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2019-06-22

2019-08-31

 
 • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevy
 • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
 • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
 • Pirminis SUP vertinimas
 • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
 • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

Nariai:

Birutė Rudzinskienė- kuratorė, mokyklos direktorė

Giedrė Krisikaitienė- komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui/socialinė pedagogė metodininkė

Lina Krikštaponienė-  komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nijolė Dumskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Karolina Bieliauskaitė – logopedė/spec. pedagogė

Diana Markevič –visuomenė sveikatos priežiūros specialistė

Žana Šunina – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Sekretorė:

Ieva Kildušytė – istorijos mokytoja


 

NAUDINGA INFORMACIJA

Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 

Pranešimo apie patyčias forma

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Priešmokyklinis ugdymas

Informacija ruošiama

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Būreliai, studijos ir klubai

Visą informaciją apie progimnazijoje veikiančius būrelius rasite ČIA:

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Mokykloje jau veikia Ugdymo karjerai kabinetas (324 kab.), kuriame kaupiama įvairiausia informacija mokymo įstaigų, darbo, profesijų pasaulio, savęs pažinimo ir kitomis temomis, mokiniai konsultuojami ateities kelio pasirinkimo klausimais. Kviečiame apsilankyti, domėtis savimi ir  patiems kurti savo ateitį!

 

Individualiai ugdymo karjerai klausimais mokykloje konsultuoja psichologė Lina Krikštaponienė (325 kab.) ir soc. pedagogė Giedrė Krisikaitienė (326 kab.)

Naudingos nuorodos

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Nauja universitetų reitingavimo sistemą U-Multirank.

Daugiau informacijos: http://www.umultirank.org/

VU TVM kartu su partneriais plečia projektą „Karjeros testas“ ir visus 10-12 klasių moksleivius kviečia atvykti į artimiausią punktą bei užpildyti Karjeros testą!

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Jaunojo inžinieriaus mokykla VGTU
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro siūlomos specialybės

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

 

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

 

Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.

 

Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.

 

Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.

 

Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.

 

Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.

 

Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.

 

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.

 

Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas – ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.

 

Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.

 

Ugdymo karjerai komanda